วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟอนต์ตัวร้ายสไตล์วิจิตร

อักษร คือ การพูดด้วยภาพ
มนุษย์โลก เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ย่อมจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
สิ่งที่ใช้แทนจุดประสงค์ จำนงหมาย บ่งบอกถึงความต้องการของตน ให้ผู้อื่นได้รับรู้
โดยผ่านออกมาทางกายภาพ เช่น คำพูดบอกกล่าว กิริยาอาการท่าทีสีหน้าแววตา
หรือจะเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมา รูปภาพ สัญลักษณ์ จากรอยสลักจารึก แต่งแต้มขีดเขียน
ก็ล้วนแต่เป็นช่องทางการสื่อสาร แทนความหมาย ที่ออกมาจากจิตใจคนเราทั้งสิ้น

ภาษาคือหน้าต่างของดวงใจทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  อาจจะแบ่งออกเป็น ภาษากาย  ภาษาวาจา ภาษาจิต 
ภาษาที่เป็นกลางสากล  ที่เชื่อมต่อกันระหว่างมิติภพ  คน สัตว์ วิญญาณ ฯลฯ
ที่มิอาจจะใช้สิ่งใดมาบรรยายได้ เรียกว่าภาษาจิต คือสิ่งรับรู้ได้ ด้วยอาการทางใจ

ฟอนต์ SP-Khitakson คีตักษร 20 สไตล์ ฟอนต์ SP-Wintel วินเทล 18 สไตล์
SP-Vintage วินเทจ 18 สไตล์
ฟอนต์ SP-Hometype โฮมไทป์ 18 สไตล์
ฟอนต์ SP-Yonok โยนพ 19 สไตล์
ฟอนต์ SP-Yonok โยนก 19 สไตล์

หน้าเว็บ